Algemene voorwaarden (Terms Of Service)

Laatst bijgewerkt: 7 februari 2021

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Hartelijk bedankt voor uw gebruik van Bloembraaden!

Deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en Bloembraaden (als hieronder beschreven) en zijn van toepassing op uw gebruik en toegang tot Bloembraaden's diensten voor het creëren van websites, waaronder de diensten voor websitehosting, websites, communicatiemiddelen, mobiele toepassingen, e-commerce-tools en andere diensten (gezamenlijk de "Service"), die beschikbaar zijn via de website (http://bloembraaden.io) en de bijbehorende domeinen in eigendom van Bloembraaden (de "Site") of die anderszins beschikbaar gesteld zijn door Bloembraaden. Door ieder gebruik van de Service gaat u akkoord met en accepteert u deze Voorwaarden, onze Privacyverklaring en alle andere juridische mededelingen of richtlijnen op de Site. Indien u gebruik maakt van onze Service voor een organisatie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden ten behoeve van die organisatie. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer u de Service op proef gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik de Service dan niet.

Als in deze Voorwaarden het woord “Bloembraaden”, “wij”, “we”, “ons,” of “onze” staat, verwijst dit naar het bedrijf waarmee u een overeenkomst aangaat, zijnde:
ruige hond
Prinses Marijkehof 2
1411 CM Naarden
Nederland
kvk: 32104210
https://ruigehond.nl

Naast de bovenstaande beperkingen is het verboden een Bloembraaden-account aan te maken of te gebruiken, of op een andere wijze gebruik te maken van de Service, indien u niet wettelijk in staat bent om contracten aan te gaan, bijvoorbeeld indien u niet meerderjarig bent in uw Land van vestiging. Als u niet meerderjarig bent in uw land of regio, kunt u alleen gebruikmaken van een Bloembraaden-account onder toezicht en met toestemming van een ouder of voogd of door middel van een special student account gebruiken dat is aangemaakt door een leraar via education.bloembraaden.io, op voorwaarde dat de docent ondertekende toestemming heeft verkregen van uw ouder of voogd.

2. Beschrijving van de Service

Onze web-based Service stelt gebruikers die zich aanmelden voor een account (een "Accounthouder") in staat een online website te creëren en bij te houden. Eenmaal ingeschreven, ontvangt elke Accounthouder zijn of haar eigen website en kan "Content" (gedefinieerd in paragraaf 8) geplaatst worden. Alle nieuwe functies van de Service, met inbegrip van de introductie van nieuwe Bloembraaden-tools en middelen, zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Om de Service te gebruiken, moet u toegang hebben tot het internet, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van apparaten die toegang hebben tot web-based content, en dient u alle kosten in verband met toegang tot internet te betalen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een apparaat en van de internetverbinding voor uw apparaat. De Service kan bepaalde mededelingen van ons, zoals servicemededelingen, administratieve berichten en de Bloembraaden-nieuwsbrief, bevatten. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van het Bloembraaden-lidmaatschap. U heeft geen toegang tot de Service op een andere wijze dan de door ons geboden Service-interfaces.

3. Registratie

Om u te registreren als Accounthouder, dient u ons te voorzien van een geldig e-mailadres en andere gegevens (de "Registratiegegevens”). Als tegenprestatie voor het gebruik van de Service, gaat u ermee akkoord erop toe te zien dat alle gegevens die u verstrekt accuraat, actueel en volledig zijn. Indien u informatie verstrekt die onjuist, niet accuraat, niet actueel of onvolledig is, of als Bloembraaden redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, niet accuraat, niet actueel of onvolledig is, kunnen we uw account opschorten of beëindigen en al het huidige of toekomstig gebruik van de Service of enig gedeelte daarvan weigeren. In aanvulling op de beperkingen die hieronder in paragraaf 9 uiteen zijn gezet, is het voor personen jonger dan 13 jaar verboden om accounts aan te maken of te gebruiken via bloembraaden.io. Als u niet meerderjarig bent in uw land of regio of als u jonger bent dan 13 jaar in de Verenigde Staten dan kunt u alleen gebruik maken van een bloembraaden.io account onder toezicht en met de toestemming van een ouder of voogd.

4. Bloembraaden Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring (beschikbaar op: https://www.bloembraaden.io/privacy) beschrijft hoe we gegevens verzamelen en beschermen en hoe we gebruik maken van uw Registratiegegevens en bepaalde andere gegevens over u. Door gebruik te maken van de Service, verklaart u dat u de Privacyverklaring heeft gelezen en dat u de informatie hierin vervat gebruikt om een geïnformeerde beslissingen te nemen.

5. Websiteaccount en -beveiliging

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en website en voor alle activiteiten die geschieden of die worden ondernomen door gebruik van het account of de website. U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account of iedere andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze beveiligingsverplichting. Voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, erkent u en aanvaardt u dat Bloembraaden en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, functionarissen, directeuren of werknemers in geen geval aansprakelijk zullen zijn, op welke wijze dan ook, voor uw handelen of nalaten of dat van een derde partij, met inbegrip van schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van dergelijke handelingen of nalaten.

6. Eigendomsrechten

De Site en de Service zijn eigendom van Bloembraaden. De Site en de Service gebruiken en vertonen inhoud, kenmerken en functies, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfseigen software, uitvindingen, auteursrechten, handelsmerken, handelsopmaak, dienstmerken, logo's en slogans, die eigendom zijn van Bloembraaden of andere onafhankelijke derden, die worden beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht, handelsmerk, octrooi, bedrijfsgeheim en/of ander intellectueel eigendom of wetgeving betreffende eigendomsrecht. Geen enkel deel van de Site of de Service kan worden gekopieerd, gereproduceerd, weergegeven, verzonden of anderszins gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloembraaden of de betreffende derde partij die eigenaar is van het intellectuele eigendom, behalve indien specifiek in deze mogelijkheid wordt voorzien in deze Voorwaarden. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend.

De Service, iedere vertrouwelijke en bedrijfseigen software die wordt gebruikt in verband met de Service, materialen (zoals hieronder gedefinieerd), inhoud van advertenties of aan u gepresenteerde informatie, door de Service of adverteerders, en alle andere materialen en diensten die door of via Bloembraaden zijn verstrekt, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, bedrijfsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dergelijke Materialen in overeenstemming is met alle relevante wetten en met relevante voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke Materialen, ook indien deze Materialen “professionele foto’s” of “gratis foto’s” zijn die via de Site of Service beschikbaar worden gesteld. In geen geval is Bloembraaden aansprakelijk ten opzichte van u of een derde partij indien uw gebruik van Materialen in strijd is met de wet of met voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke Materialen.

"Materialen": alle software, informatieve teksten, softwaredocumentatie, ontwerpen, "look-and-feel", lay-out, foto’s, afbeeldingen, audio, video, berichten, interactieve en instant messaging, design en functies, bestanden, documenten, afbeeldingen, of andere materialen, ongeacht of deze openbaar of privé zijn verstuurd, alsmede alle daarvan afgeleide werken, die beschikbaar worden gesteld door of via Bloembraaden of de Service.
U mag de Materialen gebruiken voor zover, en enkel voor zover, deze nodig zijn om toegang te krijgen tot en voor het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Voorwaarden en, in het geval van Materialen van derde partijen die u beschikbaar worden gesteld door of via Bloembraaden of de Service, met voorwaarden van derde partijen die van toepassing zijn op dergelijke Materialen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijke regelgeving, omvat deze toestemming niet het opslaan, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, wijzigen, uploaden, posten, vertalen, schrappen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren, overdragen, verzenden, weergeven, decompileren, reverse engineering, reverse assembleren, ontcijferen of het anderszins trachten te achterhalen van de programmeercode of broncode gebruikt in of met de Materialen, of op enige andere wijze de Materialen te verspreiden anders dan in deze Voorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan. Het is niet toegestaan om enig recht op de Service of de Materialen te verkopen, over te dragen, te sublicentiëren, een zekerheidsrecht te verlenen of anderszins te trachten enig recht in de Service of Materialen over te dragen, afgeleide werken op basis van of op enige wijze de Service of Materialen commercieel te exploiteren, geheel of gedeeltelijk, andere dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Elk gebruik van de Service of Materialen voor enig ander doel dan specifiek hierin en in relevante servicevoorwaarden van derde partijen is uitdrukkelijk verboden. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend.

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's en slogans (individueel en collectief, "Merk" of "Merken") zijn eigendom van Bloembraaden en hun respectievelijke houders. Tenzij anders voorzien in deze Voorwaarden, is geen licentie of recht aan u verleend om een merk te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bloembraaden of de respectievelijke houder.

7. Uw rechten ten aanzien van de Content

Bloembraaden beschouwt de Content (als hieronder beschreven) zijnde van u, maar u geeft ons toestemming om uw Content te hosten op de Service en alle handelingen uit te voeren die nodig zijn om uw Content op de Service te hosten (zoals het maken van kopieën, herformatteren en distribueren van uw Content). Met andere woorden, u geeft ons en onze dochterondernemingen en filialen, en opvolgers, een wereldwijd, niet-exclusief, royalty-vrij, volledig betaald, overdraagbaar, onherroepelijk, eeuwig en sublicentieerbaar recht tot het gebruiken, reproduceren, aanpassen, veranderen, publiceren, maken van afgeleide werken van, distribueren, openbaar uitvoeren en openbaar tonen van uw Content overal ter wereld in iedere mogelijke media.
We willen geen vertrouwelijke of geheime informatie van u ontvangen via de Service of via e-mail. Tenzij anders schriftelijk bevestigd door een erkende Bloembraaden-vertegenwoordiger, mag ieder materiaal, informatie of idee dat aan ons is overgebracht, door welk middel dan ook, door ons of onze dochterondernemingen worden verspreid of gebruikt, zonder vergoeding of aansprakelijkheid jegens u voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten. Echter, deze bepaling is niet van toepassing op inhoud of persoonlijke informatie die is onderworpen aan onze Privacyverklaring.

8. Content en gedragsregels en verplichtingen

Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, berichten, goederen, producten, diensten of andere materialen die u plaatst op een website via de Service ("Content") zijn eigendom van de persoon van wie deze Content afkomstig is. U bent verantwoordelijk voor alle Inhoud die u uploadt, post, verzendt of anderszins via de Service beschikbaar stelt. We hebben geen controle over de Content die u plaatst via de Service. U bent ook verantwoordelijk voor het maken van back-upkopieën van uw Content.

Door gebruik te maken van de Service, kunt u worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor uw Content of de Content van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in de Content, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van een geposte, verzonden of anderszins via de Service beschikbaar gestelde Content. U erkent dat wij de Content niet voorafgaand filteren of controleren, maar dat we het recht (maar niet de verplichting) hebben Content die beschikbaar is gesteld via de Service te weigeren, te verplaatsen of te verwijderen. We hebben ook het recht om Content die deze Voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is naar eigen inzicht te verwijderen. U dient het gebruik van iedere Content te evalueren, en alle risico's verbonden aan het gebruik van de Content te dragen. U mag zich niet beroepen op enige Content gemaakt door ons. U erkent en gaat ermee akkoord dat we Content bewaren en openbaar maken indien verplicht bij wet of indien wij in goed vertrouwen geloven dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een juridische procedure; (b) deze Voorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat bepaalde Content in strijd met de rechten van derden; of (d) de bescherming van onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers en het publiek. De technische verwerking en transmissie van de Service, inclusief Content, kan omvatten (a) de transmissie via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen om te voldoen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten.

U zult niet:

 1. Content uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar stellen:
  - die onrechtmatig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen is, de privacy schendt (inhoudende, maar niet beperkt tot, elk adres, e-mail, telefoonnummer, of enige andere contactgegevens zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke gegevens), haatdragend, of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
  - die u niet wettig mag overdragen op grond van de wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie waarvan kennis genomen of openbaar gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
  - die inbreuk maakt op een octrooi, merk, bedrijfsgeheim, auteursrecht, rechten van privacy of publiciteit, of andere eigendomsrechten van een partij (bv. muziek, films, foto's, e-books, of games waarvan u niet de rechten bezit);
  - die ongevraagde commerciële e-mail of "spam" omvat. Dit geldt ook voor onethische marketing, reclame, of elke andere praktijk die op enigerlei wijze verband houdt met "spam", zoals (i) het verzenden van massa-e-mail naar ontvangers die niet hebben verzocht om e-mails van u of met een vals retouradres, (ii) promotie van een website met ongepaste links, titels, beschrijvingen, of (iii) uw site te bevorderen door het plaatsen van meerdere identieke posts in openbare fora;
  - die softwarevirussen, Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die de functionaliteiten van de Service, de computersoftware or hardware of telecommunicatie-apparatuur onderbreken, vernietigen en het gebruik hiervan beperken of invloed hebben toegang tot de Service van andere Bloembraaden-gebruikers;
  - die bedoeld is om te profiteren van een gebruiker, zoals " wordt snel rijk", "krijg betaald om te surfen," piramide-/multi-level marketing, of andere dubieuze stelsels; of
  - die pornografisch van aard is, zoals iedere naaktheid in een seksuele context of enige Content die pornografische thema’s of geslachtsdelen afbeeldt;
 2. schade toebrengen aan minderjarigen op enigerlei wijze;
 3. anderen stalken, pesten of anderszins lastig vallen;
 4. zich uitgeven als een ander persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een Bloembraaden-werknemer, -forumbeheerder, -gids of -host, of uw relatie ten aanzien van een persoon of entiteit ten onrechte verklaren of er anderszins een verkeerde voorstelling van geven;
 5. kopteksten vervalsen of anderszins identificerende onderdelen manipuleren om de oorsprong van Content die via de Service wordt geopenbaard te verhullen;
 6. de Service of servers of netwerken verbonden met de Service belemmeren of verstoren, of enige vereisten, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden met de Service negeren;
 7. al dan niet opzettelijk toepasselijke lokale, provinciale, federale of buitenlandse wetten of regelgeving schenden. U dient te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens vanuit Nederland of het land waar u woont. Indien u de Site, de Service of het Materiaal buiten Nederland gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle van toepassing zijnde wetten, waaronder regels met betrekking tot aanvaard online gedrag, de bescherming van persoonsgegevens, en export en import regels van andere landen;
 8. informatie verstrekken over onrechtmatige activiteiten of de verstrekking hiervan stimuleren, lichamelijke schade of letsel jegens een groep of individu bevorderen of daden van wreedheid jegens dieren bevorderen. Dit kan mede omvatten het verstrekken van instructies over het samenstellen van bommen, granaten en andere wapens of brandbommen;
 9. gebruik maken van de Service als een forwarding service naar een andere website, op frauduleuze wijze Google of andere SEO-rankings manipuleren of Facebook of andere sociale netwerken of website "likes" en soortgelijke stemmingsmechanismen gebruiken;
 10. wachtwoorden verwerven van derden of persoonlijk identificeerbare gegevens voor onwettige of phishing-doeleinden gebruiken;
 11. de omvang van de Service waarvoor u zich heeft aangemeld overtreden (bijvoorbeeld door toegang en gebruik van tools waar u geen rechten op bezit om daarmee comments of Content van andere gebruikers te verwijderen, toe te voegen, of op andere wijze te veranderen);
 12. meer dan drie advertenties per pagina opnemen, of andere reclame die de bruikbaarheid van de Site sterk vermindert;
 13. bestanden uploaden met als enkel doel deze bestanden door ons te laten hosten en voor gebruik buiten van een website gemaakt in het kader van de Service (dat wil zeggen, gemaakt met behulp van de Bloembraaden-admin-interface);
 14. een website creëren met een schadelijke gebruikerservaring wegens aangepaste programmering. Voorbeelden omvatten, onder andere, extreem knipperende banners, overmatige geanimeerde bewegingen, of inhoud die bij nietsvermoedende bezoekers aanvallen kunnen veroorzaken;
 15. misbruik maken van onze klantenservice e-mail, chat of telefoondiensten of agenten; of
 16. tijdens het gebruik van de Service andere handelingen verrichten die de Service of de reputatie van Bloembraaden schaden, hetgeen naar eigen inzicht door Bloembraaden kan worden vastgesteld

Wij behouden ons het recht voor om het account van een gebruiker die een van de bovenstaande verbodsbepalingen heeft geschonden te beëindigen.

9. Verkopen via Bloembraaden

Sommige van onze Services en Materialen kunnen u de mogelijkheid bieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen via sites gehost of ontworpen door Bloembraaden ("Commerciële producten"). We bieden slechts een platform voor kopers en verkopers om transacties uit te voeren ten aanzien van deze Commerciële producten. Om te verkopen via Bloembraaden moet u 18 jaar of ouder of ten minste meerderjarig zijn in uw Land van vestiging en dient u uw volledige naam, huidige adres, geldig e-mailadres, en eventuele andere gegevens te verstrekken. In het geval van een geschil met betrekking tot eigendom van een account, behouden wij ons het recht voor om te verzoeken om documentatie om daarmee het eigendom te bepalen of te bevestigen. Deze documentatie omvat, maar is niet beperkt tot, een gescande kopie van het uittreksel van uw bedrijfsregistratie, een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, de laatste vier cijfers van de door u opgegeven creditcard, enz.
Wanneer een koper Commerciële producten aanschaft, zullen betalingen worden verwerkt via onze externe betalingsdienstverlener. Kopers van Commerciële producten zullen een bericht ontvangen bij het invoeren van hun betalingsgegevens waarin ze worden verwezen naar de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de externe betalingsdienstverlener. Deze betalingsdiensten worden uitsluitend beheerst door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de dienstverlener van de betalingsdiensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen of nalaten deze externe dienstverleners. In aanvulling op de voorwaarden en eisen zoals beschreven in deze Voorwaarden, dient u overeenkomstig de onderstaande verplichtingen te handelen bij het aanbieden, verkopen, of aankopen van Commerciële producten.

U ZULT NIET commerciële producten aanbieden en verkopen die:

10. Kosten/Betaling

U kunt akkoord gaan met een contract van één (1) maand of twaalf (12) maanden met Bloembraaden. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen en/of bepaalde onderdelen van de Service samen te voegen, en kunnen dit doen op ieder moment. U machtigt ons om eventuele redelijkerwijs noodzakelijke inlichtingen te verkrijgen om daarmee uw account en financiële gegevens te valideren.
Alle bedragen zijn in EUR en zijn exclusief belastingen, heffingen, accijnzen of vergelijkbare overheidsheffingen van enigerlei aard, waaronder bijvoorbeeld, toegevoegde waarde, verkoop-, gebruiks- of inhoudingsbelastingen, vast te stellen door ieder afzonderlijk rechtsgebieden (gezamenlijk “Belastingen”). Het is uw verantwoordelijkheid te bepalen welke Belastingen, indien aanwezig, van toepassing zijn op de betalingen die u doet of ontvangt, en het is uw eigen verantwoordelijkheid de juiste Belastingen vast te stellen, te innen, melden en af te dragen aan de juiste overheidsinstelling.

11. Annulering; Wijziging van de Service

Als u de Service annuleert, zal uw annulering meteen van kracht zijn. Na de annulering zal u niet langer toegang hebben tot uw website en kunnen we alle informatie over uw website verwijderen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dergelijke verwijderde informatie of inhoud.
Zolang we doorgaan met het aanbieden van de Service, zullen wij de Service bijwerken, verbeteren en uitbreiden. Als gevolg daarvan, staan wij u toe om toegang te krijgen tot de Service zoals het dan bestaat en beschikbaar is en hebben wij geen andere verplichtingen, behalve zoals uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld. We kunnen naar eigen inzicht de toegang tot de Service, geheel of gedeeltelijk, weigeren, deze geheel of gedeeltelijk wijzigen (bv. wijziging van data-opslag of capaciteitsbeperkingen), vervangen, opschorten of beëindigen, en de prijzen voor de gehele of gedeeltelijke Service die we aanbieden wijzigen en aanpassen. Al deze veranderingen zijn effectief na plaatsing op onze Site of door directe communicatie met u, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons verder het recht voor om iedere Content te weigeren, te verwijderen die beschikbaar is op uw account, met of zonder kennisgeving indien het door ons wordt geacht in strijd met deze Voorwaarden te zijn. Voor alle duidelijkheid, we hebben geen verplichting om Content op te slaan, te onderhouden, of u een kopie van de Content te verlenen aan u of anderen door gebruik van Service. We behouden ons ook het recht voor om telefonische of chat-ondersteuning te beperken of te stoppen als u daar een disproportioneel beroep op doet of als u anderszins onze capaciteit om ondersteuning te bieden aan andere klanten (zoals naar eigen inzicht bepaald) negatief beïnvloedt.

12. Geld-terug-garantie

Alle betaalde Bloembraaden-accounts, behalve maandelijkse accounts, hebben een geld-terug-garantie van 30 dagen. Als u ontevreden bent over de Services om welke reden dan ook, kunt u een volledige terugbetaling ontvangen als u uw account binnen 30 dagen na activering annuleert, of binnen 30 dagen na verlenging van uw contract. Verzoeken tot terugbetaling kunnen gestuurd worden aan hello-at-bloembraaden-dot-io met in het onderwerp: Verzoek tot terugbetaling. Op elk moment tijdens de looptijd van overeenkomst, kunt u uw Bloembraaden-service upgraden of downgraden. In het geval van een downgrade, zal een pro rato krediet worden uitgegeven op uw Bloembraaden-account ten aanzien van het verschil in de kosten van de twee Services voor de rest van uw oorspronkelijke contractstermijn. Dit krediet zal van toepassing zijn op toekomstige maanden van de Bloembraaden-service, en kan niet worden terugbetaald aan u in contanten. Downgraden van uw account kan leiden tot het verlies van de inhoud, functies, of de capaciteit van uw account. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.

13. Diensten van derden, software en websites; Geen stilzwijgende goedkeuring

Bloembraaden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw gebruik van de Service, het product, de software, de content of de website, waaronder maar niet beperkt tot materialen als tekst, documenten, ontwerpen, afbeeldingen, video- of audiofragmenten, foto’s, video’s, illustraties, grafische voorstellingen, diagrammen, audio- en audiovisuele bestanden, berichten, interactieve en instant messaging, posts, functies, bestanden of andere materialen van een derde partij (gezamenlijk "Materiaal van derden") al dan niet vanwege verwijzing naar de Materialen van derden door of via de Site of Service. Bloembraaden doet geen aanbeveling en is niet verantwoordelijk voor Materiaal van derden en geeft geen garantie omtrent de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, aard, oorsprong, kwaliteit of het gebruik van dergelijk Materiaal van derden. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gebruik van Materiaal van derden in overeenstemming is met alle relevante wetten en met de voorwaarden van alle toepasselijke licenties of van een andere overeenkomst, ook indien dit Materiaal van derden door of via de Site of Service beschikbaar wordt gesteld. In geen geval is Bloembraaden aansprakelijk ten opzichte van u of een derde partij voor het gebruik of vermeende gebruik van Materiaal van derden.

Verder kan Materiaal van derden, zoals e-mail, e-commerce en betalingsdiensten, waaronder maar niet beperkt tot, Payvision en Mollie betalingsopties, worden onderworpen aan de geldende voorwaarden gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van derden en u bent als enige verantwoordelijk voor het controleren, aanvaarden en naleven van dergelijke voorwaarden voordat u Materiaal van derden gebruikt. Uw gebruik van Materiaal van derden is op eigen verantwoordelijkheid en risico. Als u niet akkoord gaat met de servicevoorwaarden of licentie-overeenkomst van de derde partij, download en gebruik dan geen Materiaal van derden. Uw gebruik van Materiaal van derden verkregen via de Service omvat geen overdracht van recht, titel of belang in of op de Materiaal van derden buiten de gebruiksvoorwaarden of licenties van derden om. Elke verwijzing op de Site naar Materiaal van derden omvat geen goedkeuring van of goedkeuring door ons van dergelijk Materiaal van derden.

Verwerking van betalingen door derden: Bloembraaden maakt gebruik van derden voor de verwerking van betalingen om ons te helpen bij het veilig verwerken van uw persoonlijke betalingsgegevens. Het gebruik door derden van uw persoonlijke gegevens wordt beheerst door hun privacybeleid dat al dan niet dezelfde bescherming bieden als de Bloembraaden Privacyverklaring. Betalingen worden momenteel verwerkt en beheerd met behulp van de derden hieronder beschreven. Wij zullen u informeren welke betalingsverwerkers worden gebruikt bij het verwerken van uw betalingen.

14. Doorverkoop van de Service

U zult geen enkel deel van de Service, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of doorverkopen. Schriftelijke toestemming kan zijn in de vorm van een schriftelijke overeenkomst met Bloembraaden (zoals de Overeenkomst van Bloembraaden Cloud).

Bloembraaden wordt vaak gebruikt door ontwerpers om websites te ontwerpen voor derden. Een dergelijk gebruik wordt uitsluitend toegestaan op een eigen installatie van Bloembraaden onder eigen voorwaarden. Bloembraaden.io heeft geen relatie met deze derden installaties.

15. Domeinnaamregistratie, domeinnaam-annulering en wijziging van registrar

Voor de domeinnaamregistratiediensten (de "Domain Services") die rechtstreeks aan u worden geleverd door Bloembraaden, gelden ook de volgende voorwaarden (de “Domeinvoorwaarden”). Door gebruik van de Domain Services geleverd door Bloembraaden stemt u met deze voorwaarden. Sommige van de servicepakketten vereisen dat Bloembraaden een internetdomeinnaam registreert of een bestaande domeinnaam verlengt (de "Domeinnaam") namens u. Ten behoeve van de aanschaf en/of het onderhoud van domeinen, zal Bloembraaden alleen optreden als de agent tussen u en de organisatie die verantwoordelijk is voor toewijzing van de domeinnaam (de "Registrar"). De Registrar zal Argeweb zijn. Alle nieuwe registraties en de verlengingen van de registraties zullen daarom ook onderworpen zijn aan de voorwaarden van Argeweb te vinden op: https://www.argeweb.nl/over-argeweb/algemene-voorwaarden/. Bloembraaden behoudt zich het recht voor om een andere domeinnaamserviceprovider op elk gewenst moment in te schakelen, in welk geval de bepalingen en voorwaarden van een dergelijke organisatie aanvullend van toepassing zijn op deze Voorwaarden en deze domeinnaamserviceprovider als “Registrar” wordt beschouwd volgens deze Voorwaarden.

Een domein geregistreerd via Bloembraaden zal op uw naam worden geregistreerd en is van u, zolang u de toepasselijke domeinregistratietaksen voldoet. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de domeinnaamhouder ("Registrant") en de administratieve contactpersoon bij de registratie van de domeinnaam. Het technische contact in alle gevallen zal Bloembraaden. zijn. Voor het aanvragen van een domeinnaam is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of met de domeinnaam niet de rechten van een derde partij worden geschonden of in strijd met toepasselijke wetgeving, regelgeving of voorschriften. We kunnen de activering van een domeinnaam uitstellen tot betaling van de overeengekomen vergoedingen voor de registratiediensten is ontvangen. Bloembraaden is niet in staat om de toewijzing van de domeinnaam door de Registrar te beïnvloeden. We kunnen ook niet garanderen dat de aangevraagde domeinnamen aan u zullen worden toegewezen en / of dat toegewezen domeinnamen vrij zijn van rechten van derden, noch hun voortbestaan garanderen. Elke informatie die wij verstrekken over de beschikbaarheid van een domeinnaam is gebaseerd op door derden verstrekte gegevens en verwijst alleen naar het tijdstip waarop de informatie is aangevraagd. De domeinnaam zal niet als toegewezen worden beschouwd vóór de inschrijving van de domeinnaam op naam van u, de Registrant, en de vermelding daarvan in de databank van de Registrar.
De oorspronkelijke registratietermijn voor reeds gekochte domeinnamen kan variëren en dergelijke registraties zullen automatisch worden verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden.

Elke gekochte domeinnaam is in uw naam geregistreerd en is voor u om te houden, zolang u de geldende tarieven betaalt. Als u een nieuw domein koopt, of een bestaand domein vernieuwd, en uw aankoop annuleert binnen de eerste dertig (30) dagen door contact op te nemen via hallo-at-bloembraaden-dot-io, kunt u een volledige terugbetaling ontvangen. Met uw recht en aanspraak op uw domeinnaam kunt u een gekochte domein overdragen aan een andere domein provider. Echter, dan komt u niet in aanmerking voor terugbetaling van de registratierechten die u heeft betaald aan Bloembraaden voor de overgedragen domeinnamen. Ongeacht de identiteit van de Registrar of enige andere contactgegevens aanwezig in uw domeinnaamregistratie, zijn deze Voorwaarden van toepassing op elke domeinnaam die is geregistreerd via Bloembraaden met uw Bloembraaden account.

Beheer van accurate en actuele factuurgegevens is een verplichte voorwaarde voor het onderhoud van uw Bloembraaden-account. Deze gegevens moeten de volledige en echte naam van de Registrar bevatten, en dienen een fysiek postadres (postbusadressen of anonieme adressen zijn niet toegestaan), een geldig e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Als deze informatie verandert, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van deze verandering door een online aanpassing. Houd er rekening mee dat als uw factuurgegevens niet actueel is, we uw Domain Services niet zullen vernieuwen en waarna deze kunnen vervallen.

Met inachtneming van deze Voorwaarden en die van de Registrar, kunt u alle domeinnamen die via ons geregistreerd zijn naar een andere domeinnaam-serviceprovider overdragen door contact op te nemen met Bloembraaden. Mochten we, als gevolg van het falen aan uw kant, de rekeninghouder, of de nieuwe domeinnaam-serviceprovider, niet in staat zijn om het domein over te dragen aan uw nieuwe domeinnaam-serviceprovider, dan houden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de geannuleerde domeinnaam te verwijderen door de betreffende domeinnaam-serviceprovider, nadat de annuleringsdatum is verstreken, en we zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor dergelijke verwijdering. Wij behouden ons het recht voor om domein transfers toe te staan alleen als u alle onbetwiste lopende claims bij ons heeft gevestigd.

Het is misschien niet altijd mogelijk om een domeinnaam te herstellen nadat deze verlopen is, en Bloembraaden heeft zelf de vrijheid om te bepalen wanneer een domeinnaam kan worden verlengd na de vervaldatum en welke vergoedingen van toepassing zullen zijn. Als u een domeinnaam wegens wanbetaling verliest, zal Bloembraaden het recht hebben, naar eigen goeddunken, om: (a) het registreren en gebruiken van de domeinnaam voor eigen doeleinden; (b) te verkopen of overdragen van de domeinnaam aan een derde; of (c) het schrappen van de domeinnaam en toestaan dat een nieuwe registrant overal ter wereld de domeinnaam opnieuw registreert.

In bepaalde gevallen kunnen domeinnaamregistraties het onderwerp van een juridische vordering worden. Als Bloembraaden een partij is bij eventuele juridische vorderingen uit hoofde van een van uw domeinnaamregistraties, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten van Bloembraaden en juridische kosten en te vergoeden en Bloembraaden zult vrijwaren van enige vorderingen. Als Bloembraaden op de hoogte wordt gesteld dat er een klacht is ingediend bij een gerechtelijk of administratief orgaan met betrekking tot uw domeinnaam kan Bloembraaden, naar eigen goeddunken: (a) het gebruik, het wijzigen of het overdragen van uw registratie vergrendelen of opschorten; en/of (b) ter controle van uw registratie een certificaat van de registrar overleggen bij de bevoegde gerechtelijke instantie.
U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u het recht op een domeinnaam geregistreerd door Bloembraaden ten behoeve van u verliest.

16. E-mailmarketingservice

Voor de e-mail-marketingservices die rechtstreeks aan u door Bloembraaden worden aangeboden, gelden eveneens de volgende Voorwaarden. Uw gebruik van de E-mail-marketingservice dient als uw instemming met deze Voorwaarden. Bloembraaden kan uw toegang tot en het gebruik van de E-mail-marketingservice schorsen of beëindigen indien u niet voldoet aan deze Voorwaarden.
Uw gebruik van de E-mail Marketing Service moet voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten. Hieronder vallen de wetten die van toepassing zijn op u en ook de wetten die van toepassing zijn op Bloembraaden en alle ontvangers aan wie u van plan bent om e-mails te sturen (elk een "Ontvanger") . Van toepassing zijnde wetten omvatten bijvoorbeeld wetten met betrekking tot spam of ongevraagde commerciële e-mail (hierna: "Spam") privacy, veiligheid, obsceniteit, laster, intellectueel eigendom, pornografie, terrorisme, binnenlandse veiligheid, gokken, kinderbescherming, en andere toepasselijke wetten. Het is uw verantwoordelijkheid om de van toepassing zijnde wetten op uw gebruik van de E-mail-marketingservice en de e-mails die u genereerd en verzend via de E-mail-marketingservice te kennen en begrijpen. Uw gebruik van de E-mail-marketingservice moet ook voldoen aan de Privacyverklaring die van toepassing is op de E-mail-marketingservice. Bloembraaden’s privacyverklaring is hier beschikbaar.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw producten en services en enige andere promoties en Content die is opgenomen in of waarnaar verwezen wordt in uw e-mails verzonden via de E-mail-marketingservice. U gaat ermee akkoord de E-mail-marketingservice te gebruiken op een wettige, veilige en professionele manier, in overeenstemming met de industry best practices, met inbegrip van het bijhouden van betrouwbare gegevens. U bent als enige verantwoordelijk voor alle uitspraken die u doet en voor alle garantie en ondersteuning van uw producten en services.

Uw gebruik van de E-mail-marketingservice moet voldoen aan alle toepasselijke richtlijnen die door Bloembraaden zijn vastgesteld. De onderstaande richtlijnen zijn voorbeelden van gedragingen die deze Voorwaarden schenden bij het genereren van of het verzenden van e-mail of berichten via de E-mail-marketingservice:
U zult niet:

 1. De E-mail-marketingservice gebruiken in strijd met de door Bloembraaden opgestelde Gebruiksvoorwaarden of enige wet die van toepassing is op u of uw Ontvangers;
 2. de E-mail-marketingservice gebruiken om Spam te versturen. U zorgt ervoor dat alle Ontvangers expliciet toestemming hebben gegeven om e-mails van u te ontvangen door bevestigende opt-in om deze e-mails te ontvangen. Alle e-mails en berichten die door middel van de E-mail-marketingservice worden verstuurd moeten voldoen aan ons Anti-spambeleid, zoals hieronder beschreven:
  - Bloembraaden heeft een notolerancebeleid tegen Spam en doet niet willens en wetens zaken met een gebruiker of bedrijf dat deelneemt aan het versturen van spam. Wij verkopen or delen geen persoonlijke informatie van onze abonneelijsten.
  - Een e-mail is Spam wanneer: (i) de persoonlijke identiteit en context van de ontvanger niet relevant zijn, omdat de boodschap overeenkomstig van toepassing is op veel andere potentiële ontvangers; (ii) de ontvanger niet aantoonbaar opzettelijke, expliciete en onherroepelijke toestemming heeft verleend om de boodschap te ontvangen; en (iii) de verzending en ontvangst van het bericht een onevenredig voordeel lijkt te geven aan de verzender.
  - Of er sprake is van Spam wordt bepaald aan de hand van de aan- of afwezigheid van toestemming, niet op basis van de inhoud. Een Ontvanger moet expliciet akkoord gaan met het ontvangen van het bericht, hetzij in antwoord op een duidelijk en opvallend verzoek of op eigen initiatief van de ontvanger.
  - De CAN-SPAM Act van de VS regelt en stelt eisen voor commerciële boodschappen, geeft de Ontvangers het recht u te weerhouden van het sturen van emails aan hen, en omschrijft zware boetes voor overtredingen. Andere internationale voorschriften en wetten zijn ook van toepassing op elektronische marketing, en hoewel we geen juridisch advies kunnen geven, raden we u aan vertrouwd te raken met deze wetten.
  - Als u Spam-klachten ontvangt of als Bloembraaden een potentieel problematische abonneelijst identificeert, zullen we eerst vragen stellen om te proberen om uw bedrijf en uw marketingdoelstellingen te begrijpen. Als we vaststellen dat een abonneelijst is niet op toestemming is gebaseerd of te oud is of problematisch om mee te werken, zullen we eisen dat het uit uw account wordt verwijderd. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen een andere provider te vinden, omdat onze doelen simpelweg niet verenigbaar zijn.
 3. de E-mail-marketingservice gebruiken om niet-openbare of persoonlijk identificeerbare informatie over een andere gebruiker of een ander persoon aan te vragen, te verzamelen of te verzenden zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf (of de toestemming van de ouders indien het gaat om een minderjarige), of om andere informatie te aan te vragen, te verzamelen of te verspreiden indien u hiertoe geen recht hebt;
 4. de E-mail-marketingservice gebruiken om e-mailcampagnes te sturen die pornografie, andere seksueel expliciete inhoud, illegale goederen of diensten, of enige andere inhoud die Bloembraaden naar eigen inzicht ongepast acht weergeven of er naar verwijzen;
 5. berichten, informatie, gegevens, tekst, software of afbeeldingen, of andere Content verzenden die u niet in eigendom of legale licentie heeft, of die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, of anderszins verwerpelijk is die strijdig kan zijn met andermans recht op privacy of publiciteit;
 6. onethisch, valse of misleidende reclame, promoties, of verkoopinspanningen en praktijken versturen via de E-mailmarketingservice;
 7. materialen plaatsen of verzenden die een virus of beschadigde gegevens bevatten;
 8. gekochte of gehuurde e-maillijsten gebruiken;
 9. e-mailadressen, domeinnamen, of e-mail servers van derden gebruiken zonder de juiste toestemming;
 10. e-mails sturen die resulteren in een onaanvaardbare hoeveelheid spamgerelateerde klachten (zelfs als de e-mails zelf geen spam zijn);
 11. een werkende afmeldlink uitschakelen of niet toevoegen in elke e-mail, waarin de ontvanger(s) de mogelijkheid geboden wordt om zich van uw mailinglijst te verwijderen. Elke link moet operationeel blijven gedurende ten minste 60 dagen na de datum waarop u het bericht verzendt, en u gaat ermee akkoord dat u de link niet zal verwijderen, uitschakelen of proberen te verwijderen;
 12. verzoeken van een Ontvanger om uit uw mailinglijst te worden verwijderd binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van het verzoek uitschakelen of er niet aan voldoen. U kunt geen vergoeding van de Ontvanger eisen om u persoonlijk identificeerbare informatie anders dan een e-mailadres te geven, of de Ontvanger andere stappen doen nemen dan het verzenden van een antwoord e-mail of bezoeken van een pagina op een website als voorwaarde voor het honoreren van een afmeldverzoek. Zoals vereist onder de CAN-SPAM Act van de VS en andere toepasselijke wetten, erkent u dat u verantwoordelijk bent voor het onderhouden en het honoreren van de lijst van afmeldverzoeken na beëindiging van uw Bloembraaden-account, om welke reden dan ook zijn;
 13. de herkomst of het onderwerp van enige e-mail verhullen of het oorspronkelijke e-mailadres, de onderwerpregel, headers, of informatie betreffende e-mails vervalsen of manipuleren. Voor elke e-mail of bericht verzonden door u met behulp van de E-mail-marketingservice moet, (a) het "van"-veld nauwkeurig en in een niet-misleidende wijze uw identiteit of de identiteit van uw organisatie identificeren; en (b) het "onderwerp"-veld van uw e-mail betrekking hebben op de werkelijke inhoud van de e-mail en geen bedrieglijke of misleidende inhoud met betrekking tot het algemene onderwerp van het e-mailbericht bevatten. U stemt ermee in dat u de enige of de aangewezen verzender bent van elke e-mail die u stuurt met de E-mail-marketingservice, krachtens enige wet die van toepassing is op uw gebruik van de E-mail-marketingservice (inclusief maar niet beperkt tot de U.S. CAN-SPAM Act van 2003, Canada's anti-spamwetgeving, SC 2010, c. 23 en Richtlijn 2003/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002), en als zodanig bent u verplicht om te voldoen aan dergelijke wetten en alle andere wetten in andere jurisdicties die van toepassing zijn op uw gebruik van de E-mail-marketingservice, en verantwoordelijk voor een schending van toepasselijke wetgeving.
 14. nalaten om in elke e-mail op te nemen: uw geldige fysieke postadres of een link naar die informatie. Voor Ontvangers gevestigd in de EU moet elke e-mail tevens het zakelijke inschrijvingsnummer en btw-nummer van de verzender bevatten, of een link naar deze informatie;
 15. "junk mail", "kettingbrieven", “piramidespellen" en andere middelen zoals coupons, kortingen, prijzen bijvoegen in een e-mail die een Ontvanger aanmoedigt om de e-mail door te sturen naar een andere ontvanger; en
 16. niet voldoen aan de export- en importregels voor de VS en andere landen.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Content in uw e-mails deze richtlijnen niet overtreedt. Bloembraaden is niet verplicht om dit te doen, maar kan uw account controleren op de naleving van deze Voorwaarden en het gebruik binnen de in de sector aanvaardbare normen. Naar ons eigen goeddunken, behouden wij ons het recht voor om e-mails te blokkeren, Content te verwijderen of het gebruik van de E-mail-marketingservice dat mogelijk in strijd is met het voorgaande of de Voorwaarden (met inbegrip van de MailChimp-voorwaarden) te verbieden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij en elke eventuele derde partij die uw e-mails en Content ondersteunt, bericht, publiceert en distribueert ook het recht heeft om opnieuw uw e-mails en Content te formatteren, te bewerken, te bewaken, te weigeren, te blokkeren of te verwijderen en de E-mailmarketingservice geheel of gedeeltelijk, permanent of voor een bepaalde periode op te schorten of beëindigen. In geen geval zullen wij op basis van het voorgaande verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u of voor de naleving van dergelijke wetten of verplichtingen, waarvoor u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk bent.
Als u weet van of eventuele schendingen van deze Voorwaarden vermoedt, meld dit dan hier aan Bloembraaden. Bloembraaden zal de naleving van deze voorwaarden naar eigen goeddunken bepalen en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, alle maatregelen van welke aard dan ook te nemen (juridisch, technisch of anderszins) of te voorkomen dat spam en/of enige andere ongeautoriseerde e-mail, berichten of campagnes ons netwerk betreden, van ons netwerk gebruikmaken of zich op ons netwerk bevinden. We kunnen de E-mail-marketingservice en uw Bloembraaden-account beëindigen op elk gewenst moment en om elke reden. Als uw account wordt beëindigd, kunnen we het permanent verwijderen alsmede alle bijbehorende data.

Om de E-mail-marketingservice aan te bieden gebruiken we momenteel MailChimp API (https://mailchimp.com/); hierdoor is uw gebruik van de E-mail-marketingservice ook onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van MailChimp, zoals nu en/of in de toekomst van toepassing ("MailChimp Voorwaarden") waaronder, zonder beperking, MailChimp’s Gebruiksvoorwaarden en MailChimp’s Privacyverklaring. De MailChimp-voorwaarden zijn een aanvulling op deze Voorwaarden, en u moet aan beide voldoen zoals van toepassing op de E-mail-marketingservice. Bloembraaden is niet verplicht u in kennis te stellen van wijzigingen van de MailChimp-voorwaarden. Wij kunnen elke Service van derden beëindigen, met inbegrip van MailChimp, naar eigen goeddunken op elk moment, zonder kennisgeving aan u, zonder aansprakelijkheid jegens u of aan de derde partij. Een dergelijke beëindiging of iedere handeling een Service van derden kan van invloed zijn op ons vermogen om sommige of alle functies van de E-mail-marketingservice ter beschikking te stellen, en we zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor dergelijke acties.

We zullen alle informatie verkrijgen die u ons verstrekt in verband met uw gebruik van de E-mail-marketingservice, zoals lijsten met contactpersonen (inclusief e-mailadressen en andere informatie die dergelijke lijsten bevatten) en Content geplaatst of gebruikt door u voor de E-mail-marketingservice, of op enige andere wijze. We erkennen uw eigendomsrechten ten aanzien van dergelijke contactenlijsten (“Klanteninformatie”) en Content. We verkopen of verhuren uw Klantinformatie niet zonder uw voorafgaande expliciete toestemming en maken geen gebruik van uw Klantinformatie voor andere doeleinden dan zoals beschreven in onze Privacyverklaring en deze voorwaarden. MailChimp kan ook gebruik maken van de Klantinformatie en andere informatie die u verschaft als onderdeel van de E-mail-marketingservice, in overeenstemming met de MailChimp-voorwaarden.
Hierbij verleent u ons een herroepelijke, niet-exclusieve, rechtenvrije, sublicentieerbare, wereldwijde licentie, om Klantinformatie te sublicentiëren, te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te distribueren, uit te voeren en weer te geven, voor zover vereist door ons om de E-mail-marketingservice aan te bieden en te bedienen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid en juistheid van alle Klantinformatie. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden, beveiligen en opslaan van alle Klanteninformatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de contractuele verplichtingen, met inbegrip van de Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u eigenaar of rechthebbende bent van het materiaal in uw e-mails en de Klanteninformatie, die nodig zijn voor ons om de Klanteninformatie te gebruiken zoals beoogd door deze Voorwaarden.
Bij gebruik van de E-mail-marketingservice gaat u ermee akkoord dat alle e-mails en berichten en Content daarin niet vertrouwelijk zijn, en kent u toe of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke Content of intellectuele eigendom ons uitdrukkelijk een onherroepelijke, niet-exclusieve, rechtenvrije, eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie heeft gegeven (of via u aan ons gesublicentieerd is) en om dergelijke Content te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken te maken, te wijzigen, te publiceren, te bewerken, te vertalen, te distribueren, uit te voeren of te vertonen op welke wijze of in welke media dan ook, nu bekend of later gemaakt, onder meer in verband met onze marketing- en promotionele activiteiten.
Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we kopieën maken en bewaren van alle Klanteninformatie voor zover nodig is om de E-mail-marketingservice aan te bieden en voor interne back-up en andere wettelijke of reglementaire doeleinden. We zijn echter niet verplicht om kopieën van uw Klanteninformatie, e-mails en berichten, Content of andere gegevens te bewaren. U bent verantwoordelijk voor de back-up van uw Klanteninformatie.
Wij bieden geen enkele garantie dat de inhoud en het materiaal op onze website en/of de E-mail-marketingservice geschikt zijn voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de E-mail-marketingservice vanuit andere locaties doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid, de hoeveelheid, en de toegankelijkheid van de E-mail-marketingservice te beperken ten opzichte van een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied.

17. Vrijwaring

U vrijwaart en verdedigt Bloembraaden, en haar dochterondernemingen, licentiegevers, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, partners, werknemers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (collectief: “Gevrijwaarde partijen”) van alle aansprakelijkheid, verlies, vordering, schade, uitgaven, kosten of eisen, (waaronder maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten), aangegaan door of tegen de Gevrijwaarde partijen door een derde partij in verband met een vordering of schade die voortvloeit uit of in verband met: (a) uw gebruik (gebruik door iemand anders van uw account) van de Service, de Website of het Materiaal, (b) uw Content, (c) alle Commerciële producten die u aanbiedt op of via de site of het gebruik van onze Services, of (d) uw gebruik van de Domain Services. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, een inbreuk of schending van deze Voorwaarden door u of iemand die gebruik maakt van uw account. U verleent volledige medewerking op uw kosten, zoals vereist door een Gevrijwaarde partij. Elke Gevrijwaarde partij kan, naar eigen verkiezing, de verdediging en de controle aannemen ten aanzien van alle zaken waarvoor het hieronder wordt gevrijwaard. U zult geen enkele kwestie met betrekking tot een Gevrijwaarde partij schikken zonder toestemming van de betreffende Gevrijwaarde partij.

18. Disclaimer

 1. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT EN NAAR BESCHIKBAARHEID. WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.
 2. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, KLANTENINFORMATIE OF LEVERANCIERGEGEVENS, INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE AAN ZAKEN ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN, VERKEERD OF NIET GELEVERDE INFORMATIE, BEPERKING OF HET VERLIES VAN TOEGANG, BUGS OF ANDERE FOUTEN, ONGEAUTORISEERDE GEBRUIK DOOR UW DELEN VAN DE TOEGANG TOT DE SERVICE OF ANDER GEBRUIK VAN DE SERVICE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ONDERHOUD EN BACK-UP VAN UW GEGEVENS EN INFORMATIE DIE EVENTUEEL OP DE SERVICE STAAT. BLOEMBRAADEN GARANDEERT NIET DAT (I) DE SERVICE VOLDOET AAN UW SPECIFIEKE EISEN, (II) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE KUNNEN WORDEN VERKREGEN ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE SERVICE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, EN (V) EVENTUELE FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 3. GEBRUIK VAN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VIA DE SERVICE VERKREGEN MATERIAAL GESCHIEDT OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.
 4. ALLE GEGEVENS, INFORMATIE, CONTENT OF MATERIAAL OMVAT DOOR OF BESCHIKBAAR GEMAAKT IN VERBAND MET DE SERVICE IS NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN KENNIS, KUNDE, VAARDIGHEID EN HET BEOORDELINGSVERMOGEN VAN FISCALE, JURIDISCHE OF ANDERE PROFESSIONALS. DE SERVICE VERSCHAFT GEEN FISCAAL OF JURIDISCH ADVIES. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERKRIJGEN VAN ZULK ADVIES EN WE RADEN U AAN DIT TE DOEN VOORAFGAAND AAN EN IN SAMENHANG MET GEBRUIK VAN ONZE SERVICE
 5. DEZE VOORWAARDEN GELDEN UITSLUITEND VOOR DE SERVICE. ALS ONDERDEEL VAN DE SERVICE DIE AAN ANDERE BLOEMBRAADEN-GEBRUIKERS GEBODEN WORDT, HOSTEN WE WEBSITES VOOR BEPAALDE DERDEN ("SITES VAN DERDEN"). SITES VAN DERDEN BEVATTEN CONTENT DIE DOOR DERDEN IS AANGELEVERD EN ZIJN NIET ONDER BEHEER EN CONTROLE VAN BLOEMBRAADEN. BLOEMBRAADEN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DERGELIJKE SITES VAN DERDEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE NAUWKEURIGHEID, TOEREIKENDHEID, BETROUWBAARHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID DAARVAN, IEDERE LINK DAARIN OPGENOMEN, DAN WEL WIJZIGINGEN OF UPDATES DAARVAN, OF DAAROP VERKOCHTE GOEDEREN OF SERVICES. UW TOEGANG OF GEBRUIK VAN EEN SITE VAN DERDEN IS ONDERHEVIG AAN DE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE DERDE SITE. DE HOSTING VAN EEN SITE VAN DERDEN DOOR BLOEMBRAADEN IS GEEN GOEDKEURING ERVAN DOOR BLOEMBRAADEN, OF VAN DE VERSTREKKER VAN DERGELIJKE CONTENT OF SERVICES.
 6. NOCH BLOEMBRAADEN NOCH DERDEN, PARTNERS, OF DOCHTERONDERNEMINGEN GARANDEREN DAT DE SITE, DE SERVERS, HET MATERIAAL OF DE SERVICE OF ENIGE E-MAIL VERZONDEN VANAF DE SITE OF EXTERNE AANBIEDERS, PARTNERS, OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN.
 7. BLOEMBRAADEN EN HAAR LICENTIEGEVERS GARANDEREN OF VERKLAREN NIET DAT DE SERVICES, MATERIALEN OF SITE GESCHIKT OF BESCHIKBAAR IS VOOR GEBRUIK IN ALLE GEOGRAFISCHE LOCATIES.

19. Beperking van aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, DATA OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS BLOEMBRAADEN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (A) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE; (B) DE KOSTEN VOOR AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES VOOR GOEDEREN, DATA, INFORMATIE OF SERVICES GEKOCHT OF VERKREGEN, OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE SERVICE; (C) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF DATA; (D) VERKLARINGEN OVER OF GEDRAG VAN EEN DERDE MET BETREKKING TOT DE SERVICE; OR (E) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE.
IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE SITE, DE SERVICE OF DE MATERIALEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING HET NIET LANGER GEBRUIKEN VAN DE SITE, DE SERVICE, EN DE MATERIALEN. IN GEEN GEVAL ZAL BLOEMBRAADEN, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE SERVICE, UW CONTENT, DE COMMERCIËLE PRODUCTEN OF DOOR DERDEN GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT BESCHIKBAAR OP OF VIA DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF OMISSIES, INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN, NOCH VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE SERVICE, DE MATERIALEN, UW CONTENT, DE COMMERCIËLE PRODUCTEN OF DOOR DERDEN GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT BESCHIKBAAR OP OF VIA DE SITE.

20. Beperkingen

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZOALS BEPAALD IN PARAGRAFEN 18 EN 19, NIET TOE. DIENTENGEVOLGE ZIJN SOMMIGE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN VAN PARAGRAAF 18 EN 19 MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

21. Arbitrageovereenkomst; Afstand van collectieve acties

Wij willen uw zorgen of problemen oplossen voordat een claim tegen Bloembraaden wordt ingediend. Neem contact met ons op via hallo-at-bloembraaden-dot-io. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen om het geschil op informele wijze op te lossen. U of Bloembraaden kan een formele geschillenregeling starten als er een geschil niet binnen 30 werkdagen na uw inzending is opgelost.
U MAG GESCHILLEN MET ONS ENKEL ALS INDIVIDU BESLECHTEN EN U ZULT EEN CLAIM NIET ALS EISER OF EEN ALS DEELNEMER IN EEN COLLECTIEVE ACTIE, OF MIDDELS VERTEGENWOORDIGING (BIJV., COLLECTIEVE ACTIE, COLLECTIEVE ARBITRAGE, MIDDELS EEN ADVOCAAT, OF MET ANDERE ARBITRAGES).
Iedere claim met betrekking tot deze Voorwaarden die niet via ons informele proces kan worden opgelost wordt definitief en exclusief opgelost door bindende individuele arbitrage. Nederlands recht is van toepassing.

22. Algemeen

Wij kunnen u berichten via e-mail of post. De Service verstrekt ook wijzigingen van deze Voorwaarden of andere zaken door middel van mededelingen of links naar mededelingen. Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Bloembraaden zijn onderworpen aan het recht van Nederalnd. Het falen van Bloembraaden om enig recht of bepaling uit te oefenen of af te dwingen van deze Voorwaarden, doet niet af aan dit recht of deze bepaling. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten (inclusief, maar niet beperkt tot, voorgaande versies van deze Voorwaarden). U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn als u gebruik maakt van een dochteronderneming, andere diensten of inhoud van derden of software van derden gebruikt. Indien een bepaling van deze Voorwaarden of de bijbehorende documenten door een bevoegde rechtbank ongeldig bevonden wordt, komen partijen desondanks overeen dat de rechtbank zich dient in te spannen om uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals aangegeven in de bepaling, en dat de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. U gaat ermee akkoord dat, ongeacht enige wet of verordening waarin anders is geregeld, elke door u ingestelde claim of rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of deze Voorwaarden, binnen één (1) jaar moet worden ingediend nadat de benadeelde partij bekend is geraakt met zowel de claim als met de aansprakelijke persoon, en is anders verjaard. De titels in deze Voorwaarden zijn alleen voor uw gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u afstand doet van het recht om als eiser of deelnemer aan een collectieve actie of rechtszaak middels vertegenwoordiging deel te nemen. Bovendien mogen de eisen van meerdere personen onder geen beding worden samengebracht in een collectieve actie of rechtszaak middels vertegenwoordiging, of op welke wijze dan ook.

23. Schendingen

Stuur een e-mail naar hallo-at-bloembraaden-dot-io om eventuele schendingen van deze Voorwaarden te melden.